ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Zdravotní prohlídka je povinná pro všechny hráče a hráčky v klubu Bulldogs Brno. 
Klub se snaží co nejvíce zjednodušit zajištění a absolvování této prohlídka. Jako členové Bulldogs tak máte možnost využít vybraných termínů v nemocnici u sv. Anny. Zpravidla na začátku sezóny (srpen, září). 

O přesných termínech Vás budeme s předstihem informvat. 

Během sezóny je možné absolvovat prohlídku i v jiném specializovaném centru. Následně je potřeba doložit prohlídku písemnou zprávou. 
Prohlídka má platnost 12 měsíců.

Klub Bulldogs Brno zajišťuje každý rok v srpnu a září termíny pro členy klubu v nemocnici u sv. Anny. Tyto termíny jsou zveřejněny v členské sekci.  


Pro více informací čtěte dále.Legislativa ČR
 
Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (viz příloha č. 3), vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže. 
 
VYHLÁŠKA
 
Definice typu sportovce 
 
Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.
Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže. 
Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců. 
Každý hráč v jakékoliv věkové kategorii hrající soutěž za oddíl, který je členem ČFbU, je z pohledu této vyhlášky považován pouze za výkonnostního sportovce. Specifickou situaci prohlídek pro vrcholové sportovce pro členy reprezentace ČR bude s nimi řešit individuálně reprezentační úsek ČFbU. 
 
Typy lékařské prohlídky 
Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat: 
a) vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před      
registrací v ČFbU; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce); 
b)  pravidelnou lékařskou prohlídku – absolvuje sportovec každých 12 měsíců. 
 
Obsah lékařské prohlídky
Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“: a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí; 
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované     
osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována; 
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud    
prodělaném onemocnění a užívaných léčivých  přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a      
systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována; 
e)  rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově. 

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje: 
a)  zjištění základní antropometrie; 
b)  standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG); 
c)  laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku. 
 
Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku